Cwestiynau Cyffredin

Gobeithiwn y bydd y cwestiynau cyffredin hyn yn gallu ateb eich cwestiynau. Os nad yw’r cwestiynau cyffredin yn ateb eich cwestiwn, anfonwch e-bost atom ar twristiaeth@sirddinbych.gov.uk a byddwn yn hapus i’ch helpu.

Pwy sy’n gallu bod yn Lysgennad Sir Ddinbych?

Mae croeso i unrhyw un sy’n dymuno ehangu eu gwybodaeth am Sir Ddinbych gymryd rhan a dod yn Llysgennad. Fodd bynnag, mae’r sawl sy’n gweithio o fewn y diwydiant twristiaeth neu sy’n dod i gysylltiad ag ymwelwyr yn rheolaidd yn arbennig yn cael eu hannog i gymryd rhan a dod yn Llysgennad.

Beth yw’r modiwlau hyfforddiant ar-lein

Mae ystod o fodiwlau hyfforddiant ar-lein rhyngweithiol am ddim wedi’u creu i wella gwybodaeth am Sir Ddinbych.

A oes unrhyw un o’r modiwlau’n orfodol?

Oes – mae’n rhaid i chi gwblhau ‘Croeso i Sir Ddinbych’ a ‘Threfi a Dinas Sir Ddinbych’ cyn ymgymryd ag unrhyw fodiwlau eraill o’ch dewis chi.

A oes lefelau gwahanol i’r hyfforddiant?

Oes!

  • Efydd – Cwblhau 3 modiwl
  • Arian – Cwblhau 6 modiwl
  • Aur – Cwblhau 9+ o fodiwlau

Sawl modiwl ar-lein sydd angen i mi eu cwblhau i fod yn Lysgennad Sir Ddinbych?

Er mwyn bod yn Lysgennad Sir Ddinbych (Efydd), rhaid i chi gwblhau 3 modiwl (2 gorfodol ac 1 o’ch dewis chi).

A fydd y modiwlau’n cael eu hasesu?

Bydd, cynhelir profion syml i wirio eich cynnydd trwy gydol y modiwlau. Y sgôr ‘pasio’ yw 80%. Bydd cyfleoedd i ail-sefyll unrhyw un o’r modiwlau.

Faint o amser fydd yn ei gymryd i gwblhau bob modiwl?

Ar gyfartaledd, bydd pob modiwl yn cymryd tua 30 munud i’w cwblhau (fodd bynnag, mae’n bosibl y bydd rhai yn cymryd ychydig yn hirach/llai).

A yw’r modiwlau ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg?

Bydd yr holl fodiwlau ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Gwnewch yn siŵr eich bod chi’n cwblhau’r cwrs cyfan yn eich dewis iaith – ni allwn sicrhau y bydd eich sgôr yn cael ei chadw os ydych chi’n newid iaith.

A oes unrhyw ddeunydd hyrwyddo ar gael am gwblhau’r modiwlau / bod yn Llysgennad Sir Ddinbych?

Oes, anfonir y canlynol atoch chi –

  • Tystysgrifau digidol
  • Bathodynnau digidol
  • Bathodyn pin
  • Sticeri ar gyfer drysau a ffenestri

A fydd y modiwlau’n cael eu diweddaru neu a fydd modiwlau newydd yn cael eu cyflwyno?

Byddant – bydd modiwlau yn cael eu diweddaru fel bo’r angen a bydd modiwlau newydd yn cael eu cyflwyno. Byddwn yn hysbysu defnyddwyr pan fydd modiwl yn cael ei ddiweddaru ac os oes unrhyw gynnwys newydd wedi’i uwchlwytho.

A fydd yna adnoddau ar-lein eraill ar gael?

Bydd – mae gan y wefan adran ‘Adnoddau’ lle y gallwch ddod o hyd i ystod o wybodaeth a dolenni defnyddiol i ategu at y modiwlau.

Denbighshire Tourism Ambassador logo

Diweddaraf o’r Blog