Cwestiynau Cyffredin Llysgenhadon Diwylliannol

Cwestiynau Cyffredin

Gobeithiwn y bydd y cwestiynau cyffredin hyn yn gallu ateb eich cwestiynau. Os nad yw’r cwestiynau cyffredin yn ateb eich cwestiwn, anfonwch e-bost atom i Cymraeg2050@llyw.cymru a byddwn yn hapus i’ch helpu.

Pwy sy’n gallu bod yn Llysgennad Diwylliannol?

Mae croeso i unrhyw un fod yn Llysgennad Diwylliannol. Os oes gen ti ddiddordeb dysgu mwy am ddiwylliant Cymru, dyma’r cwrs i ti!

Beth yw’r modiwlau hyfforddiant ar-lein?

Mae sawl modiwl yn rhan o’r cwrs, ac mae pob un ar gael ar-lein, yn rhad ac am ddim. Mae croeso i ti gwblhau’r modiwlau yma ar amser ac mewn modd sy’n gyfleus i ti. Gelli wneud y modiwlau yn ddyddiol, yn wythnosol, yn fisol neu gelli wneud y cwbl mewn un diwrnod os yw hynny yn well gen ti.

Pam mai dim ond y lefel Efydd sydd ar gael ar hyn o’r bryd?

Mae modd i bawb gwblhau lefel Efydd y cwrs ar hyn o bryd. Mi fydd lefelau Arian ac Aur yn cael eu lansio maes o law.

Oes rhaid cwblhau pob modiwl?

Mae’n rhaid cwblhau’r modiwlau isod, yn y drefn yma, i fod yn Llysgennad Diwylliannol lefel Efydd:

Modiwl 1: O ble y daeth y Gymraeg, a beth yw ei hoedran?

  • Iaith Fyw
  • Sut wnaeth y Gymraeg ddatblygu?
  • A yw’r Cymry’n Geltiaid?
  • Ai’r Gymraeg yw iaith hynaf Ewrop?

Modiwl 2: Beth fydd ymwelwyr a newydd-ddyfodiaid i Gymru yn ei wybod am y Gymraeg?

  • Gweld a chlywed y Gymraeg
  • Deall rôl y Gymraeg
  • Rôl y Llysgenhadon

Modiwl 3: Addysg cyfrwng Cymraeg

  • Dysgu drwy’r Gymraeg
  • ‘Welsh Not’
  • Ond beth am heddiw?

Sawl lefel sydd yn y cwrs Llysgenhadon Diwylliannol?

Mi fydd tair lefel yn y cwrs Llysgenhadon Diwylliannol, sef Efydd, Arian ac Aur, ond dim ond lefel Efydd sydd ar gael ar hyn o bryd. Mi fydd lefelau Arian ac Aur yn cael eu lansio maes o law.

Ar ôl i ti orffen y lefel Efydd, byddi di’n derbyn tystysgrif a bathodyn.

Sawl modiwl sydd angen i mi gwblhau i fod yn Llysgennad Diwylliannol?

Mae tua thri modiwl ym mhob lefel (Efydd, Arian ac Aur). Mae’n rhaid i ti orffen pob modiwl o fewn y lefel er mwyn bod yn Llysgennad Diwylliannol.

Oes prawf ar ddiwedd pob modiwl?

Oes, mae cyfres o gwestiynau ar ddiwedd pob modiwl. Mae angen i ti gael sgôr o 80% cyn symud ymlaen i’r modiwl nesaf. Ond cofia, os nad wyt ti’n cael 80%, mae croeso i ti drio eto.

Faint o amser mae pob modiwl yn ei gymryd?

Mae pob modiwl yn cymryd tua 20 munud i’w cwblhau, ond mae croeso i ti gymryd faint bynnag o amser ac wyt ti ei angen. Does dim rhaid i ti gwblhau’r modiwlau o fewn amser penodol.

Ydi’r modiwlau ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg?

Ydyn, mae’r modiwlau i gyd ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg. Fe gei di ddewis ym mha iaith i wneud y cwrs. Mae’n well peidio newid iaith hanner ffordd trwy’r cwrs, rhag ofn i ti golli dy le.

Oes adnoddau ychwanegol ar gael?

Oes. Mae llawer o adnoddau ar gael yn yr adran ‘Adnoddau’ ar y wefan.

Oes teithiau dysgu neu hyfforddiant wyneb yn wyneb yn y cwrs?

Ar hyn o bryd, cwrs ar-lein yw hwn, ond os bydd gyda ti syniadau ar sut i’w wella mae croeso i ti eu rhannu gyda ni! Cysyllta gyda ni ar Cymraeg2050@llyw.cymru.

Fydd y modiwlau yn cael eu diweddaru neu a fydd modiwlau newydd yn cael eu cyflwyno?

Mi fydd lefelau Arian ac Aur y cwrs yn cael eu lansio’n fuan. Os wyt ti wedi cofrestru gyda’r cwrs, byddwn ni’n anfon neges atat pan fydd y modiwlau newydd yn barod.

Llysgenhadon Diwylliannol Cultural Ambassadors

Diweddaraf o’r blog