Gogledd Ddwyrain Cymru’n Dathlu Blwyddyn Darganfod

Mae ffilm newydd, ffotograffau a chyfres o fapiau digidol newydd sbon yn arddangos rhanbarth Gogledd Ddwyrain Cymru wedi eu rhyddhau fel rhan o ymgyrch Blwyddyn Darganfod Croeso Cymru. Mae Sir Ddinbych, Wrecsam a Sir y Fflint wedi ymuno i lunio’r adnoddau marchnata i ysbrydoli pobl leol ac ymwelwyr i brofi’r rhanbarth.

Mae’r ffilm a ddangoswyd gyntaf yng Nghyfarfod Masnach Flynyddol Twristiaeth Gogledd Cymru yn archwilio cynnig y rhanbarth o ran twristiaeth ac yn cynnwys atyniadau allweddol fel Dyffryn Maes Glas, Castell y Waun a SC2 yn y Rhyl yn ogystal â thirluniau gwledig ac arfordirol Moel Famau a Thraeth Talacre. I’r rhai sy’n hoff o antur yn yr awyr agored mae’n dangos beicio mynydd yng Nghoedwig Nercwys a OnePlanet Adventure, Llandegla a chaiacio ar Afon Dyfrdwy yn Llangollen. Mae’r ffilm yn cychwyn gyda Thraphont Ddŵr a Chamlas Pontcysyllte sy’n dathlu 10 mlwyddiant ers derbyn statws Safle Treftadaeth y Byd UNESCO.

Mae’r ffilm yn gychwyn cyfres o ffilmiau bach newydd a fydd yn cael eu rhyddhau drwy gydol y flwyddyn a sy’n cynnwys themâu gwahanol gan gynnwys yr arfordir, cestyll, tirluniau, diwylliant, antur a Safle Treftadaeth y Byd. Mae oriel o ddelweddau proffesiynol hefyd wedi eu rhyddhau er mwyn helpu i ddenu ymwelwyr hen a newydd i’r rhanbarth drwy’r flwyddyn.

Mae twristiaeth yn rhan bwysig o economi’r rhanbarth, ac yn ystod 2017, cyfanswm yr effaith economaidd oedd £867m ac fe wnaed dros 11 miliwn o ymweliadau.

Dywedodd Ian Lebbon, Cadeirydd Partneriaeth Rheoli Cyrchfan Sir Ddinbych, “Gyda’r prif dymor twristiaeth ar fin cyrraedd; mae’n wych i weld Sir Ddinbych, Sir y Fflint a Wrecsam yn gweithio gyda’i gilydd i lansio amrywiaeth o ddeunyddiau marchnata proffesiynol i arddangos y rhanbarth yn ystod Blwyddyn Darganfod. Fe fyddem yn annog busnesau i ddefnyddio’r adnoddau sydd ar gael ar eu cyfer i greu gwell ymwybyddiaeth o’r rhanbarth a hybu’r economi leol drwy gydol y flwyddyn.”

Mae saith map digidol newydd sy’n archwilio amrywiaeth o leoliadau ar draws Gogledd Ddwyrain Cymru hefyd wedi eu llunio. Mae’r mapiau’n cydgysylltu gyda Ffordd Gogledd Cymru –sy’n 75 milltir ac yn un o dri llwybr twristiaeth cenedlaethol a lansiwyd gan Croeso Cymru o dan frand Ffordd Cymru. Mae’r mapiau newydd wedi bod yn ymdrech gymunedol, gan fod busnesau wedi eu gwahodd i weithdai ar draws Gogledd Cymru i drafod eu syniadau am lwybrau twristaidd newydd i helpu i hyrwyddo’r rhanbarth a darparu troeon a dargyfeiriadau oddi ar Ffordd Gogledd Cymru.

I weld y ffilm ewch i dudalen Gogledd Ddwyrain Cymru ar Facebook neu YouTube https://www.youtube.com/watch?v=eovLG6cIIAY

I weld y mapiau a’r ffotograffau ac i gael gwybodaeth bellach ar y rhanbarth, ewch i www.northeastwales.wales

Nodiadau i olygyddion

Mae’r prosiect hwn wedi derbyn cyllid drwy’r Gronfa Ymgysylltu Twristiaeth Ranbarthol (RTEF) ac mae wedi’i gefnogi drwy Raglen Cymunedau Gwledig – Datblygu Gwledig Llywodraeth Cymru 2014-2020 a gaiff ei ariannu gan y Gronfa Amaethyddol Ewropeaidd ar gyfer Datblygu Gwledig (EAFRD) a Llywodraeth Cymru, y Gronfa i wella profiad ymwelwyr a chreu cyrchfannau cryfach drwy gydweithio.

Mae Gogledd Ddwyrain Cymru yn bartneriaeth rhwng Partneriaethau Cyrchfan Sir Ddinbych, Wrecsam a Sir y Fflint  a’r tri awdurdod unedol. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Thîm Twristiaeth Sir Ddinbych ar 01824 706915.